Čerpanie sociálneho fondu

  

Existuje prosím vás nejaké záväzné nariadenie alebo zákon, ktorý tvrdí alebo nariaďuje, že čerpanie sociálneho fondu je povinné? Je niekde ošetrené, aby mal konkrétny zamestnanec nárok na čerpanie SF prislúchajúce ku konkrétne jeho hrubej mzde?

 

Zdravím. Krátka odpoveď: nie. Tvorbu a následné použitie sociálneho fondu upravuje Zákon 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde, kde podľa § 7 ods. 4 tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, upraví ich vo vnútornom predpise.

Sociálny fond sa využíva hlavne na príspevok na stravovanie zamestnancov, dopravu do zamestnania, účasť na kultúrnych a športových podujatiach, rekreáciu, zdravotnú starostlivosť, sociálnu výpomoc, pôžičky,…

Súhrn hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu teda slúži na určenie základu pre výpočet prídelu zamestnávateľa do sociálneho fondu, no samotné čerpanie sociálneho fondu konkrétnym zamestnancom nie je vo vzťahu k hrubej mzde konkrétneho  zamestnanca.

(Pôvodný článok 28.11.2017 | Aktualizované 20.08.2023, 18:36)

[nahlás chybu v článku]