Zmiernenie podmienok na priznanie dávky v nezamestnanosti

  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu Zákona 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení. Pracujúcich ľudí bude asi najviac zaujímať nasledujúca zmena, kde sa navrhuje:

„Poistenec má nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie bol poistený v nezamestnanosti najmenej dva roky.“

Ide o zmiernenie podmienok, kde v súčasnosti má poistenec nárok na dávku v nezamestnanosti, ak v posledných 3 rokoch bol poistení najmenej 2.

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zjednotením podmienok nároku na dávku v nezamestnanosti pre všetkých poistencov umožniť prístup k dávke v nezamestnanosti väčšiemu počtu poistencov, ktorí platili poistné na poistenie v nezamestnanosti, čím sa podporí naplnenie účelu tejto dávky.

Taktiež sa navrhuje, aby Sociálna poisťovňa povoľovala splátkový kalendár každému dlžníkovi na poistnom bez ohľadu na jeho aktuálne postavenie v sociálnom poistení, teda či je povinný aktuálne odvádzať poistné napríklad ako zamestnávateľ alebo SZČO alebo nie.

Komplet celú predloženú novelu nájdete na stránke slov-lex.sk. Novela by mala nadobudnúť účinnosť 01.01.2018.