Tretia vlna znižovania byrokracie

  

V súčasnosti, po prijatí Zákona 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy, už nie je povinnosť orgánom verejnej moci predkladať listinné výpisy z:

 • obchodného registra,
 • živnostenského registra,
 • katastra nehnuteľností,
 • registra trestov,
 • výpisov z registra mimovládnych organizácií,
 • potvrdení o návšteve školy,
 • potvrdení o nedoplatkoch na sociálnom poistení,
 • potvrdení o nedoplatkoch na zdravotnom poistení,
 • potvrdení o nedoplatkoch voči daňovým úradom a colným úradom.

V pripravovanej novele tohto zákona, v tzv. tretej vlne znižovania byrokracie, sa plánuje odbremeniť fyzické a právnické osoby od povinnosti predkladania ďalších listinných potvrdení. Malo by ísť tieto nasledovné:

 • kópia rodného listu,
 • kópia sobášneho listu,
 • kópia úmrtného listu,
 • kópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní,
 • potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, 
 • potvrdenie o pobyte,
 • potvrdenie o pridelení IČO,
 • výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat,
 • potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz a potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v likvidácii.

(Zdroj: slov-lex)

[nahlás chybu v článku]