Trestná zodpovednosť firiem už od 01.07.2016

  

Od 01.07.2016 vstupuje do účinnosti Zákon 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. To znamená, že za spáchanie trestného činu už nebudú zodpovedné len fyzické osoby – občania, ale aj právnické osoby (PO) – firmy.

Nebude sa to však týkať všetkých rovnako. V § 5 je upravené, ktoré PO trestne zodpovedné nie sú a to:

 • Slovenská republika a jej orgány,
 • iné štáty a ich orgány,
 • medzinárodné organizácie zriadené na základe medzinárodného práva verejného a ich orgány,
 • obce a VÚC,
 • právnické osoby, ktoré sú v čase spáchania trestného činu zriadené zákonom.

V prípade, ak majú vyššie uvedené PO majetkovú účasť (vlastnia nejaký podiel firmy) v nejakom „neštátnom“ podniku, to nevylučuje trestnú zodpovednosť tohto podniku.

Aký trest hrozí?

Za spáchanie trestného činu môže súd uložiť PO trest:

 • zrušenia právnickej osoby,
 • prepadnutia majetku a/alebo veci,
 • peňažný trest (od 1 500 do 1 600 000 €),
 • trest zákazu činnosti (na 1 až 10 rokov),
 • zákazu prijímania dotácií a /alebo subvencie (napr. finančného príspevku vlády – na 1 až 10 rokov),
 • zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie (na 1 až 10 rokov),
 • zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (na 1 až 10 rokov),
 • či trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku (nemôže byť udelený samostatne ako trest, iba v kombinácií s iným trestom).

Trest možno uložiť samostatne, alebo ich možno uložiť viacej naraz. Kombinované a uložené naraz nemôžu byť tresty:

 • zrušenia právnickej osoby a trest prepadnutia majetku,
 • trest prepadnutia majetku a peňažný trest,
 • trest prepadnutia majetku a trest prepadnutia veci.

Pri určovaní druhu a veľkosti trestu súd prihliada na povahu a závažnosť trestného činu, na doterajšiu činnosť PO a na jej majetkové pomery. Taktiež prihliada na to, či PO vykonáva činnosť vo verejnom záujme (má strategický význam pre národné hospodárstvo, obranu alebo bezpečnosť). Súd, okrem iného, taktiež prihliada pri uložení trestu na to, aby jeho vplyv mal čo najmenší vplyv na zamestnancov podniku.

No a o aké trestné činy sa jedná?

Ide o trestné činy upravené v osobitnej časti Trestného zákona a to:

 • nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi,
 • šírenie toxikománie,
 • obchodovanie s ľuďmi,
 • sexuálne násilie,
 • sexuálne zneužívanie,
 • ohrozovanie mravnej výchovy mládeže,
 • podielnictvo,
 • legalizácia príjmu z trestnej činnosti,
 • úžera,
 • neoprávnený prístup do počítačového systému,
 • neoprávnený zásah do počítačového systém,
 • neoprávnený zásah do počítačového údaja,
 • neoprávnené zachytávanie počítačových údajov,
 • výroba a držba prístupového zariadenia, hesla do počítačového systému alebo iných údajov,
 • neoprávnené zamestnávanie,
 • poškodzovanie finančných záujmov Európskej únie,
 • poškodzovanie spotrebiteľa,
 • nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi,
 • falšovanie, pozmeňovanie a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov,
 • uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov,
 • výroba a držba falšovateľského náčinia,
 • skrátenie dane a poistného,
 • neodvedenie dane a poistného podľa,
 • daňový podvod,
 • nezaplatenie dane a poistného,
 • marenie výkonu správy daní,
 • všeobecné ohrozenie,
 • nedovolené ozbrojovanie a obchodovanie so zbraňami,
 • založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny,
 • založenie, zosnovanie a podporovanie teroristickej skupiny,
 • nedovolená výroba a držanie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, vysoko rizikových chemických látok a vysoko rizikových biologických agensov a toxínov,
 • ohrozenie a poškodenie životného prostredia,
 • neoprávnené nakladanie s odpadmi,
 • neoprávnené vypúšťanie znečisťujúcich látok,
 • porušovanie ochrany vôd a ovzdušia podľa,
 • porušovanie ochrany rastlín a živočíchov,
 • porušovanie ochrany stromov a krov,
 • teror,
 • prijímanie úplatku,
 • podplácanie,
 • nepriama korupcia,
 • prevádzačstvo,
 • kupliarstvo,
 • výroba detskej pornografie,
 • rozširovanie detskej pornografie,
 • prechovávanie detskej pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení,
 • ohrozovanie mravnosti,
 • terorizmus a niektoré formy účasti na terorizme,
 • podpora a propagácia skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd,
 • výroba extrémistických materiálov,
 • rozširovanie extrémistických materiálov,
 • prechovávanie extrémistických materiálov,
 • popieranie a schvaľovanie holokaustu a zločinov politických režimov,
 • hanobenie národa, rasy a presvedčenia,
 • podnecovanie k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti,
 • podnecovanie, hanobenie a vyhrážanie osobám pre ich príslušnosť k niektorej rase, národu, národnosti, farbe pleti, etnickej skupine alebo pôvodu rodu.

Zoznam je celkom pestrý, ale chýba množstvo iných trestných činov, za ktoré by mohli byť PO trestané, napr.:

 • nevyplatenie mzdy a odstupného,
 • neoprávnené vyrobenie a používanie elektronického platobného prostriedku,
 • podvod,
 • úverový podvod,
 • subvenčný podvod,
 • podvodný úpadok,
 • zavinený úpadok,
 • legalizácia príjmu z trestnej činnosti,
 • poškodzovanie veriteľa,
 • nepovolený hazard,
 • podvodné konanie v podnikaní,
 • machinácie pri verejnom obstarávaní.

[nahlás chybu v článku]