Značka: byrokratický nezmysel roka

Link

Byrokratický nezmysel roka 2022 pozná svojich „víťazov“ [»]

  • Na prvom mieste skončila nový spôsob výpočtu daňového bonusu, ktorý teraz pripomína skôr matematický hlavolam pre pokročilých.
  • Štát žiada údaje, ktoré už má, aby mohol zaviesť pravidlo, že nebude žiadať údaje, ktoré má (zápisy rodných čísel do obchodného registra). Táto absurdita skončila na druhom mieste.
  • A treticu uzatvára povinnosť, kedy sa aj na vydavateľov podcastov vzťahuje povinnosť zápisu do registra ministerstva kultúry, zápisu do registra partnerov verejného sektora alebo povinnosť viesť zoznam darcov, ktorých dar presiahol päťdesiat eur.
Link

Byrokratický nezmysel roka 2021 pozná svojich „víťazov“ [»]

  • Na prvom mieste skončila povinnosť opätovnej registrácie (nahlasovania) bankových účtov na daňovom úrade, ktorý sa používa na podnikanie v súvislosti s DPH.
  • Mimo obce majú rýchlorastúce stromy stopku. Na sadenie alebo pestovanie na súkromnom pozemku za hranicou zastavaného územia obce je potrebný úradný súhlas. Táto absurdita skončila na druhom mieste.
  • A treticu uzatvára zrušenie tzv. karanténnej PN-ky (pandemické nemocenské), kde opäť od 01.12.2021 platí prvých 10 dní zamestnávateľ.
Link

Byrokratický nezmysel roka 2020 pozná svojich „víťazov“ [»]

Na prvom mieste skončila povinnosť, kedy musia včelári úradom do 1. marca nahlásiť, kde všade budú počas roka kočovať so včelstvami. Na formulári musia vyplniť presné poradie miest a dátumy. Povinnosť je v praxi natoľko absurdnou, že musia napríklad zadať, kde sa budú včelstvá nachádzať počas kvitnutia slnečnice, aj keď v tom čase slnečnica ešte nie je ani zasiata. Ak sa netrafia, administratíva sa opakuje.

Vyhradený nákupný čas pre seniorov aj v predajniach pre jedného zákazníka skončili na druhom mieste.

A treticu uzatvára bezplatná pomoc príbuzných v rodinných firmách, ktorá je považovaná za nelegálnu prácu.

Link

Byrokratický nezmysel roka 2019 pozná svojich „víťazov“ [»]

Na prvom mieste skončila povinnosť uvádzať podpisy na všetkých účtovných dokladoch, čo bráni ich digitalizácii (elektronickému uchovávaniu účtovných dokladov).

Povinnosť všetkých slovenských vydavateľov zasielať na vlastné náklady tzv. „povinné výtlačky“ vydaných kníh do zákonom stanovených knižníc skončila na druhom mieste. Nezmyslom je hlavne zasielanie románov do Parlamentnej knižnice NR SR.

A treticu uzatvára povinnosť zamestnávateľov oznamovať voľné pracovné miesta Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Link

Byrokratický nezmysel roka 2018 pozná svojich „víťazov“. Na prvom mieste sa umiestnil zákaz, že zvieratá nesmú vstupovať do kaviarní, a to ani vtedy, keď to povolí majiteľ prevádzky. Povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaním s ním sa umiestnilo na druhom mieste. A treticu uzatvára byrokracia zo strany Sociálnej poisťovne, ktorá pred začatím kontroly vyžaduje od zamestnávateľa aj také doklady, ktoré si vie vyhľadať sama alebo sú nepotrebné. Napríklad ide o kópie rozhodnutí o priznaní starobného, predčasného starobného, výsluhového alebo invalidného dôchodku vydáva samotná Sociálna poisťovňa [»]

Link

Byrokratický nezmysel roka 2017 má svojho víťaza. Všetky nominované hlúposti si môžete prezrieť na stránke byrokratickynezmysel.sk [»]