Link

Byrokratický nezmysel roka 2018 pozná svojich „víťazov“. Na prvom mieste sa umiestnil zákaz, že zvieratá nesmú vstupovať do kaviarní, a to ani vtedy, keď to povolí majiteľ prevádzky. Povinnosť viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a nakladaním s ním sa umiestnilo na druhom mieste. A treticu uzatvára byrokracia zo strany Sociálnej poisťovne, ktorá pred začatím kontroly vyžaduje od zamestnávateľa aj také doklady, ktoré si vie vyhľadať sama alebo sú nepotrebné. Napríklad ide o kópie rozhodnutí o priznaní starobného, predčasného starobného, výsluhového alebo invalidného dôchodku vydáva samotná Sociálna poisťovňa [»]