Podnikatelia, účtovníci, od roku 2018 si pripravte v skriniach viac miesta

  

Po dnešnom schválení novely Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve, kde bolo navrhované nasledovné

V § 35 ods. 3 písm. b) a c) sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.

si pripravte pripravte od 01.01.2018 v skriniach viac miesta. Zo súčasných 5 rokov archivácie budete musieť účtovné doklady, účtovné knihy, zoznamy účtovných kníh, zoznamy číselných znakov alebo iných symbolov a skratiek použitých v účtovníctve, odpisový plán, inventúrne súpisy, inventarizačné zápisy, účtový rozvrh, účtovné záznamy, ktoré sú nositeľmi informácie týkajúcej sa spôsobu vedenia účtovníctva a ktorými účtovná jednotka dokladuje formu vedenia účtovníctva archivovať 10 rokov.

Zdroj: nrsr, zakonypreludi.sk

[nahlás chybu v článku]