Pitný režim počas tepla

  

Dobrý deň. Ako to je s pitným režimom teraz v lete? Môžeme od zamestnávateľa pýtať niečo navyše? Povedal, že keď máme vodu z vodovodu, že to je dostatočné zabezpečenie pitného režimu.

 

Zdravím. Zamestnávateľ je vám, zamestnancom, povinný bezplatne zabezpečiť pitný režim, ktorého zabezpečovanie musí mať upravené vo vnútornom predpise. Vyplýva mu to z § 6 ods. 3 písm. b) Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Taktiež aj podľa § 37 ods. 2 písm. f) Zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je zamestnávateľ povinný zabezpečiť pitný režim pri zvýšenej záťaži teplom alebo chladom.

Dôležité je však vedieť, podľa Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri prác, aká záťaž pracovnými podmienkami a samotnou prácou je na vás vyvíjaná.

Zamestnávateľ pri záťaži teplom zamestnancovi, ktorý vykonáva dlhodobú prácu zaradenú v triede 1b až 4 (viď. tabuľka nižšie), poskytuje na svoje náklady aj minerálne nápoje, ktorými sa doplnia tekutiny a minerálne látky stratené potením a dýchaním a to v prípade ak

  • ak sú splnené podmienky na úpravu času práce (skrátenie pracovného času) alebo ak sa predpokladá takáto úprava času práce, alebo
  • pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní.
priloha-1

Príloha č. 1 k vyhláške č. 99/2016 Z. z.

V prípade, že vaša práca nespadá do vyššie uvedeného orientačného zoznamu činností, napr. vykonávate administratívne práce, tak zamestnávateľ splní svoju zákonnú povinnosť zabezpečiť pitný režim tým, že máte vodu z vodovodu. Samozrejme, môže vám zabezpečiť aj pitný režim nad rámec svojich povinností (napríklad minerálnu vodu).

Ak však vaša práca spadá do vyššie uvedeného zoznamu, pri zvýšenej záťaži teplom je váš zamestnávateľ povinný vám zabezpečiť aj dopĺňanie minerálnych látok, napríklad formou minerálnych vôd.

(Pôvodný článok 19.08.2018 | 15.06.2021, 18:08)

[nahlás chybu v článku]