Daň z nehnuteľností za rok 2023

  

Nezabudnite. Ak ste v roku 2022 nadobudli pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome,  je potrebné, aby ste do utorka, 31.01.2023, podali príslušnej obci, kde sa nehnuteľnosť nachádza, Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné ay a k dani za nevýherné hracie prístroje. Návod na vyplnenie tlačiva nájdete v Poučení na vyplnenie priznania k miestnym daniam. Prípadne si môžete stiahnuť, vyplniť a vytlačiť editovateľné tlačivá.

Ak ste napríklad nadobudli nehnuteľnosť 05.07.2022, ste povinný podať daňové priznanie obci, pod ktorú nehnuteľnosť spadá, do 31.01.2023. Daňové priznanie však podávate iba v tom prípade, ak bola nehnuteľnosť k 01.01.2023 zapísaná v katastri nehnuteľností pod vašim menom.

Na vyrubenie dane je teda rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, nakoľko daň sa platí za dané zdaňovacie obdobie t.z., že daň za rok 2023 sa platí v roku 2023 (nie spätne, ako je to napr. pri dani z motorových vozidiel). Toto je dôležitý faktor, nakoľko zápisy na katastri často trvajú dlhší čas (niekedy aj dlhšie ako je zákonom stanovená lehota), prípadne počas roka sa nehnuteľnosť môže opätovne predať.

Ak daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodáte v riadnom termíne, tak vám môže obec udeliť pokutu vo výške od 5 do 3 000 €.

Mohlo by vás zaujímať: Daň z nehnuteľnosti za prenajatý priestor. Môžem ju zaplatiť ja?

(Zdroj: Zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

[nahlás chybu v článku]