Daň z nehnuteľností za rok 2021

  

Nezabudnite. Ak ste v roku 2020 nadobudli pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome,  je potrebné, aby ste do 01.02.2021 (pondelok) podali príslušnej obci, kde sa nehnuteľnosť nachádza, Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné ay a k dani za nevýherné hracie prístroje. Návod na vyplnenie tlačiva nájdete v Poučení na vyplnenie priznania k miestnym daniam. Prípadne si môžete stiahnuť, vyplniť a vytlačiť editovateľné tlačivá.

Ak ste napríklad nadobudli nehnuteľnosť 05.07.2020, ste povinný podať daňové priznanie obci, pod ktorú nehnuteľnosť spadá, do 01.02.2021. Daňové priznanie však podávate iba v tom prípade, ak je nehnuteľnosť k 01.01.2021 zapísaná v katastri nehnuteľností pod vašim menom.

Na vyrubenie dane je teda rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, nakoľko daň sa platí za dané zdaňovacie obdobie t.z., že daň za rok 2021 sa platí v roku 2021 (nie spätne, ako je to napr. pri dani z motorových vozidiel). Toto je dôležitý stav, nakoľko zápisy na katastri často trvajú dlhšie ako je zákonom stanovená lehota, prípadne počas roka sa nehnuteľnosť môže opätovne predať.

Ak daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodáte v riadnom termíne, tak vám môže obec udeliť pokutu vo výške od 5 do 3 000 €.

Mohlo by vás zaujímať: Daň z nehnuteľnosti za prenajatý priestor. Môžem ju zaplatiť ja?

(Zdroj: Zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady)

[nahlás chybu v článku]