Daň z nehnuteľností za rok 2017

  

Nezabudnite! Ak ste v roku 2016 nadobudli pozemok, stavbu, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome je potrebné, aby ste do 31.01.2017 podali príslušnej obci kde sa nehnuteľnosť nachádza, Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje + Poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam. Prípadne si môžete stiahnuť, vyplniť a vytlačiť editovateľné tlačivá. (aktualizované 16.01.2017)

Príklad:
Ak ste napríklad nadobudli nehnuteľnosť 05.07.2016, ste povinný podať daňové priznanie obci, pod ktorú nehnuteľnosť spadá, do 31.01.2017. Podávate ale iba v tom prípade, ak bude nehnuteľnosť k 01.01.2017 zapísaná v katastri nehnuteľností (pod vašim menom). Na vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, pretože daň sa platí za dané zdaňovacie obdobie, t. z. že daň za rok 2017 sa platí v roku 2017 (nie spätne, ako je to pri dani z príjmov).

Celú problematiku upravuje Zákon 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Viacej informácií, kto musí a nemusí daňové priznanie podať, a ako správne postupovať nájdete taktiež na stránke slovensko.sk.

Ak daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti nepodáte v riadnom termíne, tak vám môže obec udeliť pokutu vo výške od 5 do 3 000 €.

[nahlás chybu v článku]

sypanecaje.sk