Ďalšie ekonomické opatrenia schválené vládou (16.04.2020) (schválené)

  

Ide o opatrenia, ktoré sa týkajú daňovej kontroly, daňových preplatkov a preddavkov na daň z príjmov, odpočet daňovej straty, registračných pokladníc, colnej oblasti, DPH a spotrebných daní, miestnych daní a poplatkov a i. Celé znenie nájdete v zdroji na konci článku.

Prerušenie daňovej kontroly

Počas pandémie sa na žiadosť daňového subjektu preruší daňová kontrola**, ktorá sa začala pred začatím obdobia pandémie*, alebo ktorá sa začne počas obdobia pandémie*. V doteraz prerušených daňových kontrolách sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu.

*Právne účinky úkonov vykonaných do dňa podania žiadosti zostávajú zachované.

**Prerušenie bude odo dňa nasledujúceho po dni podania žiadosti do skončenia obdobia pandémie.

Daňové preplatky

Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom daňový subjekt podal daňové priznanie k dani z príjmov.

Daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý si daňový subjekt uplatnil v daňovom priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok 2019, podanom od 01.01.2020 do začatia obdobia pandémie, správca dane daňovému subjektu vráti do 40 dní od 31.03.2020.

Doplnený bol aj správny delikt. Toho sa dopustí ten, kto uvedie v daňovom priznaní k dani z príjmov daňový preplatok na dani z príjmov, ktorý je vyšší ako daňový preplatok, ktorý mal v daňovom priznaní k dani z príjmov uviesť. Za to mu správca dane uloží pokutu vo výške 100 % z uvedeného rozdielu. A samozrejme tento rozdiel je povinný aj vrátiť. Ak však pred vyplatením tohto preplatku stihnete opravným/dodatočným daňovým priznaním túto chybu opraviť, pokuta sa vám neuloží.

Preddavky na daň z motorových vozidiel

Preddavky splatné počas obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl 2020 daňovník nie je povinný platiť. Tieto nezaplatené preddavky následne vyrovná cez daňové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplatenú daň z motorových vozidiel.

Preddavky na daň z príjmov

Preddavky na daň z príjmov za obdobie, za ktoré ich má daňovník povinnosť platiť, a ktoré sú splatné počas obdobia pandémie, sa neplatia za obdobie bezprostredne nasledujúce po období, v ktorom daňovníkovi poklesli tržby najmenej o 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho kalendárneho roka.

Neplatenie preddavkov uplatňuje daňovník predložením vyhlásenia o tom, že spĺňa tieto podmienky príslušnému správcovi dane, a to najneskôr 15 dní pred uplynutím lehoty splatnosti preddavku na daň z príjmov.

Takýto spôsob platenia preddavkov sa prvýkrát uplatní na preddavky splatné v mesiaci máj 2020.

Dané sa vzťahuje aj na daňovníka, ktorý má určené platenie preddavkov na daň z príjmov inak.

Odpočet daňovej straty

Bude si možné odpočítať aj neuplatnené daňové straty za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018, najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 €. Túto stratu si bude môcť odpočítať od základu dane z príjmov právnická aj fyzická osoba, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 01.01.-31.12.2020 (teda je možné si ju odpočítať aj za rok 2019).

Daňová strata podľa sa odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú daňovú stratu – postupne 2015, 2016, 2017 a 2018.

DPH

Ak počas obdobia pandémie platiteľ DPH opakovane nesplní povinnosť podať daňové priznanie k DPH alebo KV DPH alebo opakovane nezaplatí DPH, nezverejní sa v zozname daňových dlžníkov ak si tieto povinnosti splní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.

(Zdroj: rokovania.sk, nrsr.sk)

(Pôvodný článok 16.04.2020 | Aktualizované 22.04.2020, 17:47)

[nahlás chybu v článku]