Čo je prevádzkareň?

  

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať ako mám chápať prevádzakreň, kedy musím priestor nahlásiť ako prevádzku a kedy nie?

Zdravím. Pojem prevádzkareň je definovaný v § 17 ods. 1 Zákona 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (Živnostenský zákon) ako „priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť“. Ide teda o priestor(y), v ktorom(ých) sa vykonáva živnosť – sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.

Zákon tiež definuje, čo prevádzkou nie je. Ide najmä o priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti ako napr.:

  • miesto podnikania fyzickej osoby, sídlo právnickej osoby (adresa zapísaná v živnostenskom alebo obchodnom registri),
  • priestory na prijem zákaziek a tovaru a jeho vydávanie (výdajne miesta),
  • výstavné priestory, vzorkové predajne,
  • priestory na uskladnenie surovín a tovaru (sklady),
  • odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže, servisné priestory, stanovištia.

Ďalej, za prevádzkarne sa nepovažujú ani technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti ako napr.:

  • prenosné predajné miesta, pulty a stánky na trhoch (ak na ich postavenie nie je nutné stavebné povolenie),
  • zariadenia a priestory na poskytovanie ľudovej technickej zábavy – kolotoče, hojdačky, zábavné strelnice,
  • predajné automaty, pojazdné predajne,
  • zariadenia na poskytovanie reklamy,
  • cestné motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, ktoré sa využívajú k živnosti.

Samotná nutnosť založenia a vzniku prevádzky závisí od druhu živnosti, ktorú vykonávate. To znamená, že na výkon živnosti nie je nutné mať vždy založenú prevádzku. Príkladom môže byť živnostník, ktorý vo svojom dome poskytuje mzdové a účtovné služby.

Ak ste si nie istý, či daný priestor je alebo nie je prevádzkarňou, alebo či ste povinný ju zriadiť, najlepšie je daný problém konzultovať priamo so živnostenským úradom, aby ste sa vyhli možným komplikáciám a pokutám.

[nahlás chybu v článku]