Pripravované novinky v Daňovom poriadku (schválené)

  

Ministerstvo financií SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania novelu Zákona 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok). Novela je celkom rozsiahla (odkaz na ňu nájdete na konci článku), preto v nasledujúcich bodoch vypichnem nejaké „každodenné“ zaujímavosti.

  • Zrušenie povinnosti daňových subjektov nahlasovať správcovi dane čísla zriadených bankových účtov v registračnom konaní.
  • Registráciu k dani z príjmov bude vykonávať správca dane z úradnej moci, na základe informácií získaných z príslušných registrov (do 30 dní od zverejnenia v uvedenom registri), alebo na základe podaného daňového priznania.
  • Zriadenie nového spôsobu exekúcie – zadržanie vodičského preukazu.
  • Daňové subjekty, na ktoré sa vzťahuje povinnosť elektronickej komunikácie s finančnou správou, a ktoré doručia podania s predpísanou štruktúrovanou formou inak, ako prostredníctvom elektronickej podateľne finančnej správy (napr. listinne alebo cez portál ÚPVS), budú vyzvané na správne doručenie tohto podania. Až keď daňový subjekt tejto výzve nevyhovie, bude sa považovať takéto podanie za nepodané.
  • Daňový úrad bude doručovať elektronicky písomnosti tomu, kto má sprístupnené elektronické služby, t.j.  osobe, ktorá je povinná komunikovať so správcom dane elektronicky, osobe, ktorá o elektronickú komunikáciu požiada, ako aj osobe bez povinnosti elektronickej komunikácie, ktorá sa dobrovoľne registrovala a autorizovala na portáli finančnej správy.
  • Oznámenie o preúčtovaní platby a oznámenia o použití preplatku bude daňový úrad zasielať len vtedy, ak pôjde o sumy vyššie ako 5 €.

Účinnosť zákona sa navrhuje od 01.01.2020, okrem ustanovenia o registrácii z úradnej moci, kde sa navrhuje účinnosť od 01.01.2021.

Ako poslanci hlasovali si môžete pozrieť na nrsr.sk.

(Zdroj: slov-lex.sk)

(Pôvodný článok 08.06.2019 | Aktualizované 15.10.2019, 17:23)

[nahlás chybu v článku]