Pokuty a úroky z omeškania vám možno budú musieť byť vyrúbené skôr (Návrh neprešiel)

  

Daňový poriadok (Zákon 563/2009 Z. z. o správe daní) rieši zodpovednosť za porušenie povinností určením sankcií vo forme pokút a úrokov z omeškania. Zákon obsahuje lehotu 5 rokov od dopustenia sa správneho deliktu, po uplynutí ktorej nemožno uložiť pokutu za niektoré správne delikty, a tiež lehotu 5 rokov od konca kalendárneho roka, v ktorom mala byť splnená určitá povinnosť, po uplynutí ktorej nemožno vyrubiť úrok z omeškania. To by sa ale mohlo zmeniť.

Pre oba prípady sa ale navrhuje stanoviť, pre menej závažné porušenia povinností, kratšia lehota pre uloženie pokuty a vyrubenie úroku z omeškania, ktorá sa však nebude odvíjať od termínu, kedy mala byť povinnosť splnená, ale od termínu, kedy bola takáto povinnosť dodatočne splnená. Konkrétne sa navrhuje:

  • lehota 1 rok od dodatočného splnenia povinnosti pre uloženie pokuty v prípade oneskoreného podania daňového priznania a v prípade oneskoreného splnenia oznamovacej povinnosti,
  • lehota 1 rok od dodatočného zaplatenia preddavku na daň, ide aj o situácie, keď daňový subjekt neplatí preddavok na daň, ale svoju daňovú povinnosť si splní zaplatením dane na základe daňového priznania za príslušný kalendárny rok,
  • lehota 2 roky od dodatočného zaplatenia dane, rozdielu dane, splátky dane alebo sumy na zabezpečenie dane alebo dodatočného odvedenia vybraného preddavku na daň, vybranej dane alebo zrazenej dane.

Cieľom návrhu je, aby nedochádzalo k tomu, že je daňovník penalizovaný daňovým úradom s oneskorením niekoľkých rokov. V prípade jeho schválenia by nadobudol účinnosť od 01.01.2019.

Hlasovaním zo dňa 23.10.2018 tento návrh zákona neprešiel.

(Pôvodný článok 29.09.2018 |Aktualizované 23.10.2018, 12:35)

(Zdroj: nrsr)