Značka: zánik daňovej povinnosti

Účtovník

07.07.2023

o logo linky 56pxOd 01.01.2024 sa pripravovanou novelou Zákona 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel plánujú zaviesť novinky, ktoré by mali znížiť finančnú záťaž podnikateľov a flexibilnejšie upraviť vznik a zánik daňovej povinnosti. Ide o tieto zmeny:

 • Výška dane pri dopravcoch bude závisieť aj od výšky zaplateného mýta.
  • Ak autodopravca zaplatí za kalendárny rok na mýte v SR viac ako 50  % dane z motorových vozidiel pripadajúcej na ním vlastnené vozidlo, daň z motorového vozidla sa mu zníži o 50 %.
  • Ak uhradí na mýte menej ako 50 % dane z motorového vozidla, ale viac ako 5 %, daň sa mu zníži o výšku zaplateného mýta.
  • Ak zaplatia na mýte ročne menej ako 5 % dane z motorových vozidiel, daň sa znižovať nebude.

 • Doterajšia právna úprava umožňuje zánik daňovej povinnosti (okrem iného) napr. ak daňovník odhlási vozidlo z evidencie vozidiel na dopravnom inšpektorát.
  • Preto sa navrhuje, aby k zániku daňovej povinnosti mohlo dôjsť aj dňom uvedeným v oznámení doručenom správcovi dane (najskôr deň po doručení oznámenia). Tiež k opätovnému vzniku daňovej povinnosti by došlo oznámením daňovníka.
  • V oznámení bude musieť daňovník okrem svojho názvu a daňového identifikačného čísla uviesť aj evidenčné číslo motorového vozidla, ku ktorému existuje daňová povinnosť a miesto, kde sa toto vozidlo bude nachádzať v období, za ktoré daňová povinnosť nevznikla.
  • Bude možné využiť v situáciách, kedy sa auto dlhodobo nepoužíva, je nepojazdné a je v oprave,…

Účtovník

28.12.2022

Viete kedy podať a kedy nie Oznámenie o zániku daňovej povinnosti za motorové vozidlo. Vychádza sa z § 8 ods. 7 Zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel. V skratke:

 • Ak ste počas roka 2022 auto používali na podnikanie a počas toho istého roka mu zanikla daňová povinnosť (napr. ste ho predali), tak zánik daňovej povinnosti uvádzate v daňovom priznaní.
 • Ak ste však auto počas roka 2022 vôbec nepoužili na podnikanie, daňová povinnosť mu následne zanikla k 31.12.2021 a vtedy podávate Oznámenie o zániku daňovej povinnosti, nakoľko v daňovom priznaní za rok 2022 nie je možné vyznačiť zánik daňovej povinnosti k 31.12.2021.

Viac informácii aj spolu s príkladmi nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2022.

Účtovník

12.01.2021

Viete kedy podať a kedy nie Oznámenie o zániku daňovej povinnosti za motorové vozidlo? Vychádza sa z § 8 ods. 7 Zákona 361/2014 Z.z. o dani z motorových vozidiel. V skratke:

 • Ak ste počas roka 2020 auto používali na podnikanie a počas toho istého roka mu zanikla daňová povinnosť (napr. ste ho predali), tak zánik daňovej povinnosti uvádzate v daňovom priznaní.
 • Ak ste však auto počas roka 2020 vôbec nepoužili na podnikanie, daňová povinnosť mu teda následne zanikla spätne k 31.12.2019 a vtedy podávate Oznámenie o zániku daňovej povinnosti, nakoľko v daňovom priznaní za rok 2020 nie je možné vyznačiť zánik daňovej povinnosti k 31.12.2019.

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti podávate daňovému úradu v lehote do 31. januára po uplynutí zdaňovacieho obdobia, teda za rok 2020 do pondelka, 01.02.2021.

Viac informácii aj spolu s príkladmi nájdete v článku Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020 (až do 31.03.2021 “vďaka” koronavírusu).

Účtovník

29.01.2019

Kedy zaniká daňová povinnosť – predajom auta alebo prepisom technického preukazu (TP)?

Ak ste používali vozidlo na podnikanie, ktoré ste mali zaradené v majetku, a toto vozidlo ste predali napr. 17.02.2018 (rovnaký dátum bol vyznačený aj v TP – dátum odhlásenia vozidla), pričom nový majiteľ auta vykonal prepis v TP na Polícii  napr. až 02.03.2018, tak vaša daňová povinnosť zaniká k 28.02.2018, nie k 31.03.2018. Teda posledným dňom, v ktorom došlo k prevodu držby vozidla na inú osobu – dňom, kedy ste vy vozidlo na polícii odhlásili.

Viac: Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018