Obmedzenie platieb v hotovosti

  

Dávno-pradávno, 01.01.2013 nadobudol účinnosť Zákon 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti. Tento zákon zaviedol zákaz platieb v hotovosti medzi fyzickými osobami nepodnikateľmi, ktorých hodnota prevyšuje 15 000 € a platieb medzi podnikateľskými subjektami, ktorých hodnota prevyšuje 5 000 €.

Toto obmedzenie sa sťahuje aj na odovzdanie a/alebo prijatie hotovosti v zahraničí, ale iba ak:

  • dodanie tovaru/služby bolo na území Slovenskej republiky a zároveň
  • odovzdávajúci a/alebo prijímajúci hotovosť má trvalý pobyt, prechodný pobyt, tolerovaný pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania na území Slovenskej republiky.

Poslednú platbu v hotovosti nad stanovené hranicu bolo možné vykonať do 31.03.2013.

Treba však podotknúť, že aj ak náhodou došlo k porušeniu tohto zákazu, nie je tým nijako dotknutá platnosť právnych úkonov, na základe ktorých sa vykonala platba v hotovosti. Inými slovami povedané, že aj ak ste vykonali platbu v hotovosti nad stanovenú hranicu, stále sa úhrada považuje za vykonanú.

Ak daňový alebo colný úrad príde na takéto porušenie, bez pokuty to nebude. Tá sa môže vyšplhať pri nepodnikateľoch do výšky 10 000 € a pri podnikateľoch až do výšky 150 000 €.

Ak by ste sa rozhodli, že zákon obídete tým, že rozdelíte platbu na viacero platieb pod 5 000 €, tak aj na takýchto špekulantov sa myslelo: „Hodnotou platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu.“ Jej význam? Príklad: Ak máte uzatvorenú zmluvu o dielo, ktorej hodnota je 8 000 € a chceli by ste ju uhradiť v hotovosti tým, že ju uhradíte na dva razy po 4 000 € alebo, že z jednej faktúry na 8 000 € urobíte dve na 4 000 €, nie je to možné, nakoľko sa platba vzťahuje k jednému a tomu istému dodaniu služby (jednému právnemu vzťahu).

Viac príkladov k uplatňovaniu tohto zákona nájdete v nasledujúcom Pokyne vydanom Finančnou správou.

Na aké ďalšie platby sa zákon nevzťahuje?

  • pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku (napríklad hotovostný vklad/výber v banke, šekom na pošte),
  • pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,
  • pri spracovávaní, preprave, predaji a výmene bankoviek a mincí,
  • pri správe daní a v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov,
  • v súvislosti so súdnym konaním, s úschovou peňazí, pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia,
  • pri výkone sociálneho poistenia,
  • v zahraničí (ak štát v cudzine neumožňuje prijatie peňazí inak ako v hotovosti) a i.

(Pôvodný článok 02.04.2017 | Aktualizované 16.11.2018, 09:14)

[nahlás chybu v článku]