Nová výška životného minima od 01.07.2018

  

Od 01.07.2018 bude platiť nová výška životného minima. Uvádza sa to v Opatrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima. Nová výška bude nasledovná:

 • zvýšenie zo sumy 199,48 € mesačne na 205,07 € mesačne, ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,
 • zvýšenie zo sumy 139,16 € mesačne na 143,06 € mesačne, ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu,
 • zvýšenie zo sumy 91,06 € mesačne na 93,61 €  mesačne, ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené  dieťa.

Sumy životného minima sa upravujú vždy k 01.07. bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny Štatistický úrad SR.

Na čo bude mať životné minimum vplyv? Medzi tie základné patrí hlavne:

 • zvýšenie daňového bonusu na dieťa z 21,56 € na 22,17 €*,
 • zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka z 3 830,02 € na 3 937,35 € (ak je príjem daňovníka do 100-násobku životného minima, teda 20 507 €), mesačne to je 328,11 €*.
 • sadzba dane 19  % zo základu dane do výšky 176,8-násobku sumy platného životného minima vrátane, teda do 36 256,37 €*,
 • sadzba dane 25 % zo základu dane presahujúceho 176,8-násobok sumy platného životného minima, teda zo sumy nad 36 256,37 €*.

Od výšky životného minima sa odvíja napríklad aj výpočet výšky:

 • rodičovského príspevku (220,70 €)*,
 • prídavku na dieťa (24,34 €)*,
 • sociálnych štipendií pre študentov,
 • nároku na predčasný starobný dôchodok,
 • čiastky, ktorá nemôže byť zrazená pri exekučných zrážkach,
 • daňového bonusu,
 • povoleného zárobku pri evidencií na úrade práce a i.

* Pozn.: Zmeny však budú platiť až za zdaňovacie obdobie roka 2019. Prepočty boli robené vlastnoručne, môžu sa odlišovať v stotine centa v zaokrúhľovaní (ale nemali by podľa metodiky výpočtu).

Viac informácii nájdete v článku Daňové, mzdové a účtovné veličiny 2018, ktorý bude v priebehu júna doplnený o nové sumy platné od 01.07.2018.

(Aktualizované 08.06.2018, 12:49)

(Zdroj: slov-lex.sk)

 [nahlás chybu v článku]