Lepšia informovanosť zo systému starobného dôchodkového sporenia (z 2. piliera) – schválené

  

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predložilo návrh novely Zákona 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení. Jej cieľom je zvýšiť informovanosť sporiteľov o ich budúcich dôchodkoch zo systému starobného dôchodkového sporenia (z 2. piliera).

Lepšia informovanosť sa má zabezpečiť vytvorením individualizovaného dokument, ktorý bude obsahovať komplexné informácie o aktuálnom stave dôchodkového zabezpečenia toho-ktorého sporiteľa, čím bude aj snaha podporiť finančné plánovanie sporiteľov v súvislosti s odchodom do dôchodku a zdôrazniť aj vplyv ich vlastných rozhodnutí na výšku príjmu na dôchodku. Pôjde o tzv. oranžovú obálku.

Taktiež sa plánuje ustanoviť jednotný vzor výpisu z osobného dôchodkového účtu sporiteľa, ktorý bude obsahovať aj prognózy dôchodkov pre sporiteľa a informáciu o jeho dôchodkovom veku resp. predpokladanom veku odchodu do dôchodku. To ide ruka v ruke so súčasne platnou legislatívou, kedy sa po novom, od roku 2019, zverejňuje dôchodkový vek na 5 rokov dopredu (určený na roky a celé mesiace).

„Dôchodková správcovská spoločnosť zriadi a vedie každému sporiteľovi jeden osobný dôchodkový účet na účely evidencie počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu.“

„Evidenciu počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa vedie dôchodková správcovská spoločnosť oddelene od ostatných osobných dôchodkových účtov iných sporiteľov.“

„Ak má sporiteľ dôchodkové jednotky evidované na dvoch dôchodkových fondoch, zápis na osobnom dôchodkovom účte sa vedie samostatne pre každý dôchodkový fond.“

Aby poskytované informácie boli zrozumiteľné, tak dôchodkové správcovské spoločnosti budú povinné poskytovať informácie záujemcovi o uzatvorenie zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení a tiež sporiteľovi tak, aby boli:

  • aktuálne,
  • zostavené bez použitia odbornej terminológie, pravdivé, zrozumiteľné a obsahovo aj pojmovo jednotné,
  • nezavádzajúce,
  • prístupné v bežne používanom formáte a  ľahko čitateľné,
  • poskytované bezplatne (k poslednému dňu kalendárneho roka, a to najneskôr do jedného mesiaca po uplynutí kalendárneho roka),
  • dostupné v elektronickej alebo listinnej podobe.

A na záver netreba zabudnúť dôležitú informáciu o tom, že s uzatvorením zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou je spojené aj riziko a doterajší výnos dôchodkového fondu v jej správe nie je zárukou rovnakého výnosu dôchodkového fondu v budúcnosti. Avšak treba dodať, že navzdory tomuto riziku, výhody plynúce z účasti v 2. pilieri sú prevažujúce.

Vláda, 24.04.2019, na svojom zasadnutí navrhovaný zákon schválila a 25.06.2019 bol zákon schválený aj v parlamente. Zákon bude účinný od 01.01.2021.

(Pôvodný článok 14.02.2019 | Aktualizované 25.06.2019, 18:17)

(Zdroj: nrsr)

[nahlás chybu v článku]