Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2021

  

V roku 2021 sa bude konať ďalšie čítanie obyvateľov, domov a bytov, ktoré bude súčasťou celosvetového programu populačných, domových a bytových cenzov (cenzus – všeobecné sčítanie ľudu), ktoré sa uskutočňuje pod záštitou Európskej únie a Organizácie Spojených národov.

Doteraz sa na Slovensku uskutočňovalo tradičné sčítanie. Štatistický úrad SR zisťoval údaje priamo od obyvateľov, ktorí mali povinnosť spolu s cudzincami zdržiavajúcimi sa na území nášho štátu v rozhodujúcom okamihu sčítania vyplniť buď sami (metóda samosčítania), alebo s pomocou asistentov sčítacie formuláre.

Zámerom pre rok 2021 je maximálne využiť údaje z registrov a administratívnych zdrojov a doplniť ich údajmi získanými od obyvateľov. Čo najmenej zaťažiť obyvateľov touto administratívou a zvýšiť kvalitu údajov a informácií (vo vyčerpávajúcich sčítaniach sa zvyšuje miera neodpovedania na niektoré otázky).

Vo vzťahu k obyvateľom ide o nasledovné povinné témy údajov:

 • miesto obvyklého bydliska,
 • pohlavie,
 • vek,
 • rodinný stav,
 • štát/miesto narodenia,
 • štátna príslušnosť,
 • predchádzajúce miesto obvyklého bydliska a dátum príchodu do súčasného miesta alebo miesto obvyklého bydliska jeden rok pre sčítaním,
 • vzťahy medzi členmi domácnosti,
 • celkový počet obyvateľov,
 • miesto,
 • status domácnosti,
 • status rodiny,
 • typ základu rodiny,
 • veľkosť základu rodiny,
 • typ súkromnej domácnosti,
 • veľkosť súkromnej domácnosti,
 • miesto zamestnania,
 • súčasná ekonomická aktivita,
 • zamestnanie,
 • odvetvie ekonomickej činnosti,
 • postavenie v zamestnaní,
 • najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
 • pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny (od roku 1980),
 • forma vlastníctva bytu,
 • typ súkromnej domácnosti.

Štatistický úrad bude zisťovať tieto údaje výlučne elektronickou formou prostredníctvom elektronických formulárov.

(Zdroj: slov-lex)

[nahlás chybu v článku]