Link

Od 01.01.2018 skončí tvorivosť ľudí. Novelou Zákona 595/2003 Z. z. o dani z príjmov bude v platnosti nové tlačivo Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania, ktorého presný vzor zverejní Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky na svojej stránke. Netrpezlivo čakám na to, čo vymysleli, a keď bude k dispozícii, zverejnené bude aj tu [»]

V § 49 ods. 3 písm. a) a b) sa za slová „v oznámení“ vkladá čiarka a slová „podanom na tlačive, ktorého vzor určuje a  na svojom webovom sídle zverejňuje finančné riaditeľstvo,“.