Dovolenka

Platená dovolenka bola do československého právneho poriadku zavedená v roku 1925 Zákonom č. 67/1925 Sb. kterým se zavádí placená dovolená pro zaměstnance, pričom týmto zakotvením predstihla ČSR drvivú väčšinu vyspelého sveta. V súčasnosti je dovolenka upravená v  Zákonníku práce. Súčasná 4-týždeňovú výmeru bola prvýkrát spomenutá v Odporúčanií Rady 75/457/EHS o 40-hodinovom pracovnom týždni a štvortýždňovej ročnej platenej dovolenke z 22. júla 1975.

Aj keď každý pracujúci dovolenku čerpá, alebo mu je nariadená, viete, ako to vlastne s dovolenkou podľa zákona je? Ak nie, v nasledujúcich riadkoch sa dočítate viac.

Aká je základná výmera dovolenky?

Ak ste u zamestnávateľa nepretržito vykonávali pracovný pomer aspoň 60 dní v kalendárnom roku, vzniká vám nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval počas celého roka (za každý celý kalendárny mesiac trvania toho istého pracovného pomeru vám vzniká nárok na 1/12 dovolenky za kalendárny rok).

Základná ročná výmera je nasledovná:

 • najmenej 4 týždne (20 pracovných dní),
 • najmenej 5 týždňov (25 pracovných dní), ak ste do konca príslušného kalendárneho roka dovŕšili najmenej 33 rokov veku,
 • najmenej 5 týždňov (25 pracovných dní) pred dovŕšením 33 rokov veku, ak sa trvale staráte o dieťa,
 • najmenej 8 týždňov, ak ste zamestnancom školstva.

Môže však nastať aj situácia, že vám nevznikne nárok na ročnú výmeru dovolenky, ani na pomernú časť dovolenky. Ide o tie prípady, ak váš nepretržitý pracovný pomer u toho istého zamestnávateľa trval v kalendárnom roku kratšie ako 60 dní. Zákon však myslí aj na takýto prípad. V takejto situácii vám patrí dovolenka za odpracované dni v dĺžke 1/12  dovolenky za kalendárny rok za každých 21 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.

Kedy mám nárok na dodatkovú dovolenku?

Pre niektorých zamestnancov stanovuje zákon aj dodatkovú dovolenku +1 týždeň (ak pracuje len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 odpracovaných dní 1/12 dodatkovej dovolenky). Ide o zamestnania, kde:

 • sa vykonávajú práce pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní,
 • sa ošetrujú chorí s nákazlivou formou tuberkulózy a syndrómom získanej imunitnej nedostatočnosti (HIV/AIDS),
 • sú zamestnanci na pracoviskách s infekčnými materiálmi vystavení priamemu nebezpečenstvu nákazy,
 • sú zamestnanci vo významnej miere vystavený nepriaznivým účinkom ionizujúceho žiarenia,
 • zamestnanec pracuje pri priamom ošetrovaní alebo pri obsluhe duševne chorých alebo mentálne postihnutých aspoň v rozsahu polovice určeného týždenného pracovného času,
 • zamestnanec pracuje nepretržite aspoň 1 rok v tropických alebo iných zdravotne obťažných oblastiach,
 • zamestnanec vykonáva mimoriadne namáhavé práce, pri ktorých je vystavený pôsobeniu škodlivých fyzikálnych alebo chemických vplyvov v takom rozsahu, že môžu vo významnej miere nepriaznivo pôsobiť na jeho zdravie,
 • zamestnanec pracuje s dokázanými chemickými karcinogénmi alebo pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity.

Za nevyčerpanú dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu mzdy – táto dovolenka sa musí vyčerpať prednostne.

Môžem si určiť ja, kedy potrebujem dovolenku, alebo mi ju určuje zamestnávateľ?

Na začiatok treba povedať, že pri určovaní dovolenky sa vždy prihliada na úlohy zamestnávateľa a na vaše oprávnené záujmy, takže dohoda je možná.

Podľa zákona vám dovolenku určuje zamestnávateľ po prerokovaní s vami. Ak u zamestnávateľa existujú odbory, tak vám ju určuje podľa plánu dovoleniek určeného s predchádzajúcim súhlasom zástupcov zamestnancov tak, aby ste si mohli dovolenku vyčerpať spravidla vcelku a do konca kalendárneho roka.

Zamestnávateľ je vám povinný určiť čerpanie aspoň 4 týždňov dovolenky v kalendárnom roku (ak na ne máte nárok), a ak čerpaniu dovolenky nebránia prekážky v práci na vašej strane (napr. ste na PN-ke). Ak sa vám poskytuje dovolenka v niekoľkých častiach, musí byť aspoň jedna časť najmenej 2 týždne (môžete sa však so zamestnávateľom dohodnúť aj inak).

Čerpanie dovolenky je vám zamestnávateľ povinný oznámiť aspoň 14 dní vopred, ale toto obdobie môže byť s vašim súhlasom skrátené.

Ak je to z prevádzkových dôvodov nevyhnutné, v práci vám môže byť určené aj hromadnej čerpanie dovolenky, nesmie však byť dlhšie ako 2 týždne. V prípade vážnych prevádzkových dôvodov môže byť predĺžené až na 3 týždne, ale takéto predĺženie vám musí byť oznámené aspoň 6 mesiacov dopredu.

Zamestnávateľ vám môže určiť čerpanie dovolenky, aj keď ste nesplnili podmienky na vznik nároku na dovolenku, ak možno predpokladať, že tieto podmienky splníte do konca kalendárneho roka, v ktorom dovolenku čerpáte, alebo do skončenia pracovného pomeru.

Môže mi zamestnávateľ zrušiť dovolenku alebo ma z nej odvolať?

Áno, zamestnávateľ je oprávnený vám dovolenku zrušiť alebo vás z nej odvolať. V tomto prípade vám je ale povinný nahradiť všetky náklady, ktorá vám bez vášho zavinenia vznikli preto, že vám zamestnávateľ zmenil čerpanie dovolenky alebo vás z nej odvolal.

Čo ďalšie by ste mali vedieť?

 • Ak vám počas dovolenky pripadne sviatok na deň, ktorý by bol inak vašim pracovným dňom, nezapočítava sa vám do dovolenky.
 • Zamestnávateľ vám nemôže určiť čerpanie dovolenky na obdobie počas ktorého ste na PN-ke.
 • Zamestnávateľ vám nemôže určiť čerpanie dovolenky na obdobie počas ktorého ste na materskej alebo rodičovskej dovolenke.
 • Počas ostatných prekážok v práci na vašej strane vám môže zamestnávateľ určiť čerpanie dovolenky len na vašu žiadosť. Môže ísť napríklad o klasický prípad, ktorý sa často vyskytuje, že ste cez zimu chorý(á), potrebuje sa preliečiť a nechcete ísť kvôli tomu na PN-ku.

Ako je to s dovolenkou na ktorú som mal nárok, ale ktorú nemohol vyčerpať?

Ak ste si nemohli vyčerpať vašu dovolenku v danom roku, či už z dôvodu, že vám jej čerpanie nenariadil zamestnávateľ, alebo z dôvodu prekážok v práci z vašej strany, je vám váš zamestnávateľ povinný poskytnúť túto nevyčerpanú dovolenku tak, aby sa skončila najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho roka.

Situácia pri prenesenej dovolenke je však mierne odlišná. Ak vám nenariadi zamestnávateľ do 30.06. nasledujúceho kalendárneho roka jej čerpanie, tak si ho môžete určiť vy. Toto čerpanie ste mu povinný(á) písomne oznámiť najmenej 30 dní vopred (s jeho súhlasom sa lehota môže skrátiť).

Čo ďalšie by ste mali vedieť?

 • Ak si nemôžete vyčerpať dovolenku z dôvodu materskej alebo rodičovskej dovolenky ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku vám musí zamestnávateľ poskytnúť po skončení materskej alebo rodičovskej dovolenky.
 • Ak si nemôžete vyčerpať dovolenku z dôvodu pracovnej neschopnosti ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, nevyčerpanú dovolenku vám musí zamestnávateľ poskytnúť po skončení pracovnej neschopnosti.
 • Prednostne sa čerpá prenesená dovolenka.

Koľko dostanem za dovolenku zaplatené?

Za dovolenku vám patrí náhrada mzdy v sume vášho priemerného zárobku, ktorý sa zisťuje k prvému dňu daného štvrťroka za predchádzajúci štvrťrok (napr. pre obdobie 07-09/2019 sa priemerný zárobok zisťuje k 01.07. a počíta sa z obdobia 04-06/2019).

Za časť dovolenky, ktorá presahuje 4 týždne základnej výmery dovolenky, ktorú ste si nemohli vyčerpať ani do konca nasledujúceho kalendárneho roka, vám patrí náhrada mzdy v sume vášho priemerného zárobku.

Za nevyčerpané 4 týždne základnej výmery dovolenky vám nemôže byť vyplatená náhrada mzdy – dovolenka vám prepadne. Je to z toho dôvodu, že dovolenka slúži na regeneráciu pracovnej sily, nie na dodatočné navýšenie mzdy. To neplatí v prípade, že ste si túto dovolenku nemohli vyčerpať z dôvodu skončenia pracovného pomeru.

K posledným dvom odsekom uvediem príklad:

V roku 2018 ste mali nárok na 25 dní dovolenky. Vyčerpali ste si z nej 17 dní a 8 dní sa vám prenieslo do roku 2019. V roku 2019 si z týchto 8 dní dovolenky vyčerpáte iba 2 dni a 6 dní vám zostane do konca roka nevyčerpaných. Koľko dní dovolenky mi zamestnávateľ preplatí a koľko mi prepadne?

Zamestnávateľ vám zo zostatkovej dovolenky z roku 2018 preplatí 5 dní a 1 deň vám prepadne. Prečo? 

Celkovo ste si z dovolenky z roku 2018 vyčerpali 19 dní – 17 dní v roku 2018 a 2 dni v roku 2019. Keďže za nevyčerpané 4 týždne (20 dní) základnej výmery dovolenky vám nemôže byť vyplatená náhrada mzdy, tak do naplnenia limitu 20 dní vám zostáva ešte 1 deň. Tento deň vám prepadne. Zvyšných 5 dní vám zamestnávateľ preplatí, pretože tieto dni presahujú základnú výmeru 4 týždňov (20 dní) dovolenky.

Mohlo by vás zaujímať: Ako sa vypočíta dovolenka pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase?

(Zdroj: Zákon 311/2001 Z.z. Zákonník práce)

(Pôvodný článok 20.05.2018 | Aktualizované 18.01.2020, 09:32)

[nahlás chybu v článku]