3 najčastejšie prešľapy, o ktorých si myslíte, že sú OK

  

Nevyplatíte zamestnancom mzdu, odstupné? Prispôsobíte si účtovníctvo tak, aby vám banka poskytla pôžičku, úver? Vyhadzujete faktúry, lebo nechcete byť v strate, alebo uvádzate nesprávne údaje, pretože chcete, aby vaše podnikanie vyzeralo lepšie? No ako to len môže skončiť?

Predtým si však zadefinujme výšky škôd podľa určené v § 125 Trestného zákona 300/2005 Z.z.:

 • Škodou malou sa rozumie škoda prevyšujúca sumu 266 €.
 • Škodou väčšou sa rozumie suma dosahujúca najmenej 10-násobok sumy škody malej.
 • Značnou škodou sa rozumie suma dosahujúca najmenej 100-násobok sumy škody malej.
 • Škodou veľkého rozsahu sa rozumie suma dosahujúca najmenej 500-násobok sumy škody malej.

A čo je to škoda? Tú definuje § 124 Trestného zákona ako:

 • ujmu na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá priamo súvisí s trestným činom, bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo na právach,
 • získanie prospechu v priamej súvislosti s trestným činom,
 • ujmu na zisku, na ktorý by mal poškodený inak vzhľadom na okolnosti a svoje pomery nárok, alebo ktorý by mohol odôvodnene dosiahnuť,
 • súhrn ekologickej ujmy a majetkovej škody, pričom majetková škoda v sebe zahrnuje aj náklady na uvedenie životného prostredia do predošlého stavu (pri trestných činoch proti životnému prostrediu),
 • cenu, za ktorú sa odpad v čase a v mieste zistenia činu obvykle zbiera, prepravuje, vyváža, dováža, zhodnocuje, zneškodňuje alebo ukladá, a cena za odstránenie odpadu z miesta, ktoré na jeho uloženie nie je určené (pri trestnom čine neoprávneného nakladania s odpadmi).

Ešte sa tu bude vyskytovať pojem závažnejší spôsob konania – ide o spáchanie trestného činu minimálne jedným z nasledujúcich spôsobov: so zbraňou; po dlhší čas; surovým alebo trýznivým spôsobom; vlámaním; násilím; organizovanou skupinou; na viacerých osobách; využitím tiesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo podriadenosti; porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia alebo funkcie (aj uloženej mu podľa zákona).

Poďme teda na to.

Buď rád, že máš robotu. Výplatu ti dám, keď (ak) budem mať peniaze a nebudem ich potrebovať na „svoje“ veci.“ Dlhoročná, a sa čuduje, že zamestnancami ešte stále tolerovaná a neriešená prax podnikateľov.

Nevyplatenie mzdy a odstupného (§ 214)

Ak ako štatutárny orgán právnickej osoby (konateľ) alebo fyzická osoba (zamestnávateľ), alebo ich prokurista (zástupca podnikateľa) nevyplatíte svojmu zamestnancovi mzdu, plat, inú odmenu za prácu, náhradu mzdy alebo odstupné, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok a v deň ich splatnosti ste na to mali peňažné prostriedky, ktoré ste nevyhnutne nepotrebovali na zabezpečenie svojej činnosti, alebo vykonáte opatrenia smerujúce k zmareniu vyplatenia týchto peňažných prostriedkov, môžete byť potrestaný odňatím slobody až na 3 roky.

Ak tým spôsobíte väčšiu škodu, alebo ak peniaze nevyplatíte z nejakého osobitného motívu, alebo ak toto nevyplatenie postihne viac ako 10 zamestnancov, môžete byť potrestaný odňatím slobody až na 5 rokov.

Ak spôsobíte značnú škodu, môžete byť potrestaný odňatím slobody na 3 až 8 rokov. A ak spôsobíte škodu veľkého rozsahu, tak môžete byť odsúdený na 7 až 12 rokov.Prídete za účtovníčkou so slovami: „Potrebujem úver, tak mi daňové priznanie a výkazy urobte tak, aby mi ho dali.“. Samozrejme, že keď je úver schválený, výkazy a daňové priznanie sa opravia do pôvodného stavu. Prípadne vám v banke povedia: „Teraz vám to nevychádza. Je potrebné aby ste mali čistý plat XY €. Dohodnite si to v práci aspoň na papier a potom znova príďte.“

Úverový podvod (§ 222)

Ak získate úver tým, že poskytovateľovi úveru, zväčša banke, uvediete nepravdivé informácie (reálne nesplníte podmienky na poskytnutie alebo splácanie úveru) a spôsobíte tým malú škodu, môžete byť potrestaný odňatím slobody až na 5 rokov.

Ak ste zamestnanec, člen, štatutárny orgán, zástupca alebo iná osoba oprávnená konať za toho, kto úver poskytuje – inak povedané, zamestnanec banky – a umožníte získať úver tomu o kom viete, že nespĺňa podmienky určené na získanie úveru, môžete byť potrestaný odňatím slobody na 2 až 5 rokov.

Na 3 až 10 rokov môžete byť odsúdený, ak takýmto konaním spôsobíte väčšiu škodu, čin vykonáte z osobitného motívu alebo závažnejším spôsobom konania. Ak spôsobíte značnú škodu, môžete byť potrestaný odňatím slobody na 5 až 12 rokov.

No a ak spôsobíte škodu veľkého rozsahu, za krízovej situácie, či ako člen nebezpečného zoskupenia, môžete byť odsúdený až na 10 až 15 rokov.

„Tie faktúry mi tam nedávajte, nechajte ich bokom, to som kúpil za peniaze, čo som zarobil pomimo.“ Prípadne: „Na tie dotácie z úradu práce si tu zamestnáme akože moju mamu.“

Skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie (§ 259)

Ak uvedie nepravdivé, hrubo skresľujúce údaje alebo zatajíte povinné údaje o závažných skutočnostiach vo výkazoch, v hláseniach, vo vstupných údajoch vkladaných do počítača alebo v iných podkladoch v úmysle zabezpečiť sebe alebo inému neoprávnené výhody, môžete byť potrestaný odňatím slobody na 6 mesiacov až 3 roky.

Takéto údaje môžu slúžiť na:

 • štatistické zisťovanie,
 • evidenciu zamestnancov,
 • kontrolu účtovníctva,
 • kontrolu použitia dotácie, subvencie alebo iného plnenia,
 • určenie ceny majetku alebo kurzu cenného papiera pri jeho prevode alebo prechode na inú osobu,
 • konkurz, vyrovnanie, reštrukturalizáciu alebo oddĺženie,
 • zápis do obchodného registra alebo katastra nehnuteľností, evidencie motorových vozidiel alebo iného registra.

Taktiež môžete byť potrestaný na 6 mesiacov až 3 roky, ak urobíte zásah do technického alebo programového vybavenia počítača (podotýkam s úmyslom spôsobiť škodu, nie nainštalovať si hru), alebo ak doklady uvedené v bodoch vyššie zničíte, poškodíte, znehodnotíte alebo ich vôbec nevediete.

Na 3 až 8 rokov môžete byť odsúdený, ak takýmto konaním spôsobíte väčšiu škodu, čin vykonáte z osobitného motívu alebo závažnejším spôsobom konania.

No a ak spôsobíte škodu veľkého rozsahu, alebo ak spôsobíte obzvlášť závažnú poruchu v chode hospodárstva Slovenskej republiky alebo iný obzvlášť závažný následok, môžete byť potrestaný odňatím slobody na 5 až 12 rokov.

(Pôvodný článok 12.05.2017 | Aktualizované 02.08.2020, 13:13)

 [nahlás chybu v článku]