Značka: dopravca

Účtovník

07.07.2023

o logo linky 56pxOd 01.01.2024 sa pripravovanou novelou Zákona 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel plánujú zaviesť novinky, ktoré by mali znížiť finančnú záťaž podnikateľov a flexibilnejšie upraviť vznik a zánik daňovej povinnosti. Ide o tieto zmeny:

 • Výška dane pri dopravcoch bude závisieť aj od výšky zaplateného mýta.
  • Ak autodopravca zaplatí za kalendárny rok na mýte v SR viac ako 50  % dane z motorových vozidiel pripadajúcej na ním vlastnené vozidlo, daň z motorového vozidla sa mu zníži o 50 %.
  • Ak uhradí na mýte menej ako 50 % dane z motorového vozidla, ale viac ako 5 %, daň sa mu zníži o výšku zaplateného mýta.
  • Ak zaplatia na mýte ročne menej ako 5 % dane z motorových vozidiel, daň sa znižovať nebude.

 • Doterajšia právna úprava umožňuje zánik daňovej povinnosti (okrem iného) napr. ak daňovník odhlási vozidlo z evidencie vozidiel na dopravnom inšpektorát.
  • Preto sa navrhuje, aby k zániku daňovej povinnosti mohlo dôjsť aj dňom uvedeným v oznámení doručenom správcovi dane (najskôr deň po doručení oznámenia). Tiež k opätovnému vzniku daňovej povinnosti by došlo oznámením daňovníka.
  • V oznámení bude musieť daňovník okrem svojho názvu a daňového identifikačného čísla uviesť aj evidenčné číslo motorového vozidla, ku ktorému existuje daňová povinnosť a miesto, kde sa toto vozidlo bude nachádzať v období, za ktoré daňová povinnosť nevznikla.
  • Bude možné využiť v situáciách, kedy sa auto dlhodobo nepoužíva, je nepojazdné a je v oprave,…