Platové tarify vs. minimálna mzda

  

Chcem sa opýtať, viete mi povedať prečo sú niektoré platové tarify zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujem nižšie ako je minimálna mzda?

Zdravím. Odmeňovanie zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme je upravované Zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Patrí tu napríklad odmeňovanie zamestnancov:

  • orgánov štátnej správy,
  • rozpočtových organizácii štátu, obcí a vyšších územných celkov,
  • všetkých druhov škôl (zriadených v  pôsobnosti štátu),
  • Slovenského pozemkového fondu a i.

Podľa tohto zákona musí zamestnávateľ zaradiť  zamestnanca do:

  • platovej triedy podľa najnáročnejšej pracovnej činnosti z hľadiska jej zložitosti, zodpovednosti, fyzickej a psychickej záťaže, ktorú má vykonávať podľa pracovnej zmluvy,
  • jednej z 12-tich platových taríf podľa praxe zamestnanca.

Pri tom sa však môže stať, že určený tarifný plat nedosiahne úroveň minimálnej mzdy. Preto musí zamestnávateľ v súlade so Zákonom 663/2007 Z.z. o minimálnej mzde, konkrétne  § 3 ods. 1 vykonať doplatok do výšky minimálnej mzdy (rozdiel medzi minimálnou mzdou platnou v danom kalendárnom roku a určeným tarifným platom v danom kalendárnom roku):

„Ak mzda zamestnanca za vykonanú prácu nedosiahne v kalendárnom mesiaci sumu minimálnej mzdy, aj keď zamestnanec odpracoval plný pracovný čas v mesiaci ustanovený zamestnávateľom, zamestnávateľ poskytne zamestnancovi doplatok, ktorý predstavuje rozdiel medzi sumou minimálnej mzdy ustanovenou na príslušný kalendárny rok a dosiahnutou mzdou.“

Uvádzam príklad jednej z platových taríf.

platové tarify príloha 3

No a teraz k samotnej otázke, prečo sú niektoré platové tarify nižšie ako je schválená minimálna mzda.

Dôvodom je stagnácia (nezvyšovanie) taríf v rokoch 2011-2013 (zmrazenie platov štátnych zamestnancov), pričom minimálna mzda sa každoročne zvyšovala. V rokoch 2014-2017 sa síce platové tarify zvyšovali, no však ani toto zvyšovanie nebolo dostatočné na to, aby sa vyrovnali rozdiely za roky stagnácie. To tvorí to gro spomínaného rozdielu.

Môže sa núkať otázka, prečo sa platové tarify nezvýšia na úroveň minimálnej mzdy, aby to aspoň na oko vyzeralo v poriadku? Všetko je to otázkou financií. Keby nastalo zvyšovanie tých taríf, ktoré sú pod úrovňou minimálnej mzdy, muselo by o rovnakú sumu/percento, alebo iným kľúčom, dôjsť k zvýšeniu aj tých taríf, ktoré sú nad úrovňou minimálnej mzdy. Aby nešlo o nijaký spôsob diskriminácie (alebo ako to nazvať) tých zamestnancov, ktorý sú nad hranicou minimálnej mzdy.

[nahlás chybu v článku]