Deň daňovej slobody od roku 1999 po súčasnosť

  

Deň daňovej slobody, alebo inak povedané deň, ktorý reprezentuje daňové zaťaženie pracujúcich v ekonomike. Pomyselne rozdeľuje rok na dve časti, na tú, dokedy pracujúci robia na štát a tú, odkedy už robia na seba. To znamená, že čím tento deň nastane skôr, tým je daňové zaťaženie pracujúcich nižšie a zostane im tak viacej peňazí na útratu.

Na Slovensku sa počíta od roku 1999 a každoročne ho vyhlasuje nadácia F. A. Hayeka. Deň daňovej slobody sa počíta ako podiel konsolidovaných výdavkov verejnej správy (suma všetkých výdavkov štátu) na hrubom domácom produkte (hodnota všetkých finálnych výrobkov a služieb vyrobených rezidentmi daného štátu za určité obdobie, zväčša rok). Tento základný vzorec ostal zachovaný od začiatku projektu.

Vypočítané číslo sa následne premietne na počet dní, ktoré musíme odpracovať, aby sme splatili náš ročný účet za chod štátu.

Deň sa počíta na základe schváleného štátneho rozpočtu, rozpočtov ostatných inštitúcií verejného sektora aktualizovaných o verejne dostupné informácie o ich hospodárení a taktiež z aktuálnych prognóz rastu ekonomiky a výberu daní. To znamená, že aj samotný Deň je len prognózou.

Aj keď sa jedná len o predpoveď, pre ľudí ide o veľmi zrozumiteľné a ľahko predstaviteľné zobrazenie zaťaženia na ich peňaženku, ktoré je ľahko porovnateľné medzi rokmi a inými krajinami.

dendanslob2022

*Pre rok 2022 nebol nadáciou F. A. Hayeka určený deň daňovej slobody.

Od roku 2017 urobila nadácia F. A. Hayeka úpravu v spôsobe, akým Deň daňovej slobody prenáša do dátumového vyjadrenia. Predtým sa vychádzalo z počtu pracovných dní v danom roku, aktuálne sa vychádza z počtu kalendárnych dní.

(Pôvodný článok 13.06.2018 | 29.01.2023. 15:55)

(Zdroj: hayek.sk)

[nahlás chybu v článku]