Predaj prívesného vozíka a nevystavený doklad o predaji

  

V r. 2011 sme kúpili do firmy prívesný vozík v sume 1 000 €, ktorý bol zaúčtovaný do spotreby. V januári tohto roku bol vozík prepísaný na konateľa, ale až teraz pri vnútornej kontrole som zistila, že nedopatrením nebol urobený žiadny doklad o predaji vozíka konateľovi. Poraďte mi prosím, ako to môžeme urobiť, keď sme na túto skutočnosť zistili až teraz. Ako to bude s Daňou z motorových vozidiel (DzMV) za prívesný vozík v r. 2016? Nechcem platiť DzMV, ale na účte 381 mám ešte polročné poistné za tento vozík. Keďže od polovice januára už nie je vozík na firmu, ale na meno konateľa, ktorý zaplatil novú poistku za vozík. Je možné nejakým spôsobom zrušiť tuto sume na účte 381, je možné aby to konateľ vyplatil do pokladne?

Zdravím. Ak nie ste platcom DPH, môžete urobiť kúpnu zmluvu ku dňu odhlásenia vozíka na polícii alebo ku dňu, kedy k predaju skutočne došlo a v tento deň urobiť aj úhradu (ak ešte nebola).

Ak ste platcami DPH, po správnosti by ste mali urobiť to isté a podať dodatočné Daňové priznanie DPH za dané obdobie (január). Tu však môžete očakávať od Daňového úradu penále (za oneskorené zaplatenie dane štátu).

Prax by však pre platcu DPH priniesla iné riešenie. Daná kúpno-predajná zmluva (alebo faktúra) by sa vystavila v deň zistenia chyby a DPH by sa odviedla v tom konkrétnom mesiaci. To však nie je úplne “kóšer” z dvoch dôvodov: daň nebola odvedená v mesiaci, kedy ku predaju v skutočnosti došlo (január) a vozík bol prepísaný na iného majiteľa v januári (odhlásený technický preukaz), ale predaný až teraz, pri zistení chyby (napr. v novembri).

Čo sa týka poistného a jeho zaúčtovania na účte 381 – náklady budúcich období, je ho potrebné, vždy na začiatku roka, preúčtovať na príslušný nákladový účet (PZP na účet 548 – ostatné náklady na hospodársku činnosť). Pri predaji vozíka prídete* s kópiou odhláseného technického preukazu do poisťovne, spíšete zrušenie poistnej zmluvy a poisťovňa vám vráti nespotrebovanú časť poistného naspäť. Tu vám vznikne pohľadávka voči poisťovni a po jej zaplatení (vrátení nespotrebovaného poistného) je odúčtujete.

Účtovné zápisy:

548 analytika / 381 analytiky preúčtovanie nákladov budúcich období na začiatku roka na príslušný nákladový účet
378 analytika / 548 analytika pohľadávka voči poisťovni a poníženie nákladov o nespotrebované poistné
221 (211) analytika / 378 analytika vrátenie nespotrebovaného poistného na účet (221) alebo poštovou poukážkou v hotovosti (211)

* Prípadne môžete zaslať poštou, alebo mailom – podľa toho akú formu tá-ktorá poisťovňa akceptuje.

Pre informáciu, podľa Postupov účtovania, v mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov a výnosov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nejde o účtovný prípad týkajúci sa účtovania dotácií a emisných kvót. Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách sa náklady a výnosy časovo rozlišujú. Vo veľkých účtovných jednotkách a v malých účtovných jednotkách nie je potrebné časovo rozlišovať náklady a výnosy, ak ide o nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad týkajúci sa časového rozlíšenia nákladov alebo výnosov posledného a prvého mesiaca účtovného obdobia.

A teraz niečo ku Dani z motorových vozidiel. Ak ste vozík nepoužívali na podnikanie a neuplatňovali naň žiadne náklady, DzMV za rok 2016 platiť nemusíte pretože daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom boli splnené podmienky pre posúdenie predmetu dane, t. j. došlo k použitiu vozidla príslušnej kategórie (L, M, N a O) evidovaného v Slovenskej republike na podnikanie.

V prípade ak ste vozík využívali na podnikanie a/alebo ste si naň uplatnili náklady (PZP, údržba), tak daň zaplatíte, vo vašom prípade len za jeden mesiac (január), pretože daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom došlo (okrem iného) k zmene držiteľa vozidla.

Viac informácii nájdete v Zákone 361/2014 Z.z. o z motorových vozidiel.

[nahlás chybu v článku]