Link

Vláda v oblasti sociálneho poistenia a dávok vyplácaných z neho práve schválila nasledovné opatrenia:

  • V prípadoch karanténneho opatrenia a izolácie nariadenej v súvislosti s šírením ochorenia Covid-19, ustanoviť vznik nároku zamestnanca na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou už od 1. dňa dočasnej pracovnej neschopnosti vo výške 55 % (zamestnávateľ by tak neplatil nič).
  • Na ošetrovné budú mať nárok osoby, ktoré sa budú v prípadoch, kedy je dieťaťu nariadené karanténne opatrenie a izolácia, v prípadoch uzatvorenia zariadenia, ktoré dieťa navštevuje, respektíve v prípadoch, kedy osoba, ktorá sa o dieťa stará, nemôže z objektívnych dôvodov zabezpečovať túto starostlivosť, starať o dieťa mladšie ako 11 rokov,
  • V čase krízovej situácie súvisiacej s Covid-19 v prípade, ak sa poistenec osobne a celodenne stará a ošetruje dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav podľa potvrdenia príslušného lekára nevyhnutne vyžaduje ošetrovanie inou fyzickou osobou, bude ošetrovné vyplácať počas celej doby trvania potreby starostlivosti/ošetrovania.
  • Odklad termínov plnenia niektorých povinností fyzických a právnických osôb vyplývajúcich zo zákona o službách zamestnanosti a taktiež sa navrhuje umožniť občanom v tomto období podanie žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie prostredníctvom elektronických prostriedkov bez kvalifikovaného elektronického podpisu.
  • Zriadenie projektov na podporu udržania pracovných miest – kompenzácia pre zamestnávateľov, resp. SZČO, ktorí udržia pracovné miesta aj napriek povinnosti prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti na základe uznesenia Ústredného krízového štábu, resp. tak museli urobiť v dôsledku ochrany zdravia svojich zamestnancov, poklesu zákaziek alebo výpadku subdodávateľov.

Všetky podrobné informácie nájdete na rokovania.gov.sk [»] Aj keď bude ešte musieť schvaľovanie prejsť parlamentom, nepredpokladám, že zmeny nebudú prijaté.