Návrh zmeny Kontrolného výkazu DPH od 1.1.2017

  

V súčasnosti je v medzirezortnom pripomienkovaní návrh opatrenia, vypracované Ministerstvom financií SR, ktoré sa týka zmeny kontrolného výkazu DPH.

V súčasnosti  daňovník (FO, PO), ktorý faktúruje (§ 69 ods. 12 písm. j) zákona o DPH) dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F a dodanie tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž patrí do sekcie F osobitného predpisu, vystavuje faktúru bez DPH, pričom musí na ňu slovne uviesť poznámku “prenos daňovej povinnosti”. Samotná faktúra sa preto neodzrkadlí v Daňovom priznaní DPH ani v Kontrolnom výkaze DPH daňovníka, ktorý ju vystavil. Tá sa odzrkadlí až u konečného príjemcu vykonaním “tuzemského samozdanenia”.

Cieľom opatrenia je zabezpečiť to, aby daná faktúra bola uvedená už aj u daňovníka, ktorý ju vystavuje. Preto by sa mala od 1.1.2017, ak dôjde k schváleniu novely, uvádzať v časti A.2. Kontrolného výkazu DPH.

ice_screenshot_20160909-075454

Zmena sa týka iba jedného písmena.