Zrušenia živnosti pri porušení Zákona o účtovníctve sa od roka 2018 báť nemusíme

  

Po dnešnom schválení novely Zákona 431/2002 Z.z. o účtovníctve, kde bolo navrhované nasledovné

V § 38 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Opakované spáchanie správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. n) sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona.

(4) Daňový úrad pri opakovanom zistení spáchania správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. n) uloží pokutu podľa odseku 2 písm. a) a môže podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.“.

sa báť zrušenia živnosti od 01.01.2018 nemusíme. Poďakovať sa za to môžeme Jozefovi Mihálovi, ktorému prešiel pozmeňujúci návrh.

Zdroj: nrsr.sk

[nahlás chybu v článku]