Prenos daňovej povinnosti – stavebné práce (aktualizované 14.11.2017)

1. januára 2016 nadobudla účinnosť novela zákon č. 268/2015 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty (DPH) v znení neskorších predpisov. Tým sa do praxe zavádza tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní stavených prác, ide o tzv. tuzemské samozdanenie. Ide o uplatnenie  § 69 ods. 12 písm. j) tejto novely zákona.

Cieľom opatrenia je zabezpečiť, aby podnikatelia nedoplácali na nepoctivých odberateľov a to tým, že samotné odvedenie DPH sa presunie z dodávateľa na odberateľa, ktorý daň uplatní ako na vstupe, tak aj na výstupe – samozdaní.

Opatrenie sa vzťahuje na:

  • dodanie stavebných prác, ktoré patria do sekcie F štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA),
  • dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o diele, ktoré patria do sekcie F klasifikácie CPA,
  • dodanie tovaru s inštaláciou a/alebo montážou, ak inštalácia a/alebo montáž je/sú stavebnou prácou podľa sekcie F klasifikácie CPA.

Zoznam činností patriacich do sekcie F klasifikácie CPA aktualizovaný k 14.11.2017.

Pre uplatnenie tuzemského samozdanenia je nutné súčasné splnenie nasledovných podmienok:

  • ide o dodanie stavebných prác patriacich do sekcie F klasifikácie CPA (viď. predchádzajúce 3 body),
  • miesto dodania tovaru a/alebo služby je na území Slovenskej republiky a
  • dodávateľ a odberateľ sú platiteľmi DPH v tuzemsku (na území SR), to znamená,  že sú registrovanými platcami DPH podľa § 4, 4b, 5 a 6. POZOR, nie podľa § 7 a 7a !!! Veľmi zjednodušene sa dá povedať, že ak má odberateľ pridelené IČ DPH faktúra bude vystavená bez DPH.

Overiť, podľa akého písmena je obchodný partner registrovaný pre DPH si môžete zistiť →TU

Ako to vyzerá v praxi?

Dodávateľ (platca DPH), odberateľ (platca DPH)

Dodávateľ vystaví faktúru odberateľovi BEZ DPH a so všetkými náležitosťami faktúry (podľa § 74 zákona o DPH).  Slovne musí uviesť na faktúru vetu: „Prenos daňovej povinnosti.“. Odberateľ z faktúry vyčísli DPH a vykoná samozdanenie.

Dodávateľ (platca DPH), odberateľ (neplatca DPH, resp. občan)

Dodávateľ vystaví faktúru odberateľovi S DPH a so všetkými náležitosťami faktúry (podľa § 74 zákona o DPH). DPH do štátu odvedie dodávateľ.

Dodávateľ (platca DPH), odberateľ (platca a aj neplatca DPH)

Môže nastať prípad, kedy má odberateľ pridelené IČ DPH, ale nie pre všetkú svoju činnosť. Tento prípad môže nastať hlavne ak ide o mesto, obec.

Obec má pridelené IČ DPH – prevádzkuje obchod. S dodávateľom má uzatvorenú zmluvu o dielo na opravu kultúrneho domu. Ako to bude s faktúrou?

Dodávateľ vystaví faktúru odberateľovi BEZ DPH a so všetkými náležitosťami faktúry (podľa § 74 zákona o DPH).  Slovne musí uviesť na faktúru vetu: „Prenos daňovej povinnosti.“. Odberateľ , obec, z faktúry vyčísli DPH, ktorú v daňovom priznaní prizná, no nárok na odpočet DPH nemá, pretože oprava kultúrneho domu nesúvisí s prevádzkou obchodu.

Obdobný prípad môže nastať aj pri stavebných bytových družstvách. Tu však musí byť na obzore aj dodávateľ a zistiť si, či faktúra je pre samotné bytové družstvo, alebo pre obyvateľov bytov, ktorých bytové družstvo spravuje. Tento prípad som zodpovedal →TU

Zmena od 01.01.2017

Od 01.01.2017 nastáva, po novele Zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, zmena v kontrolnom výkaze DPH. Podľa § 78a ods. 2 písm. a) sa faktúra vystavená za dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti (…) uvádza do kontrolného výkazu DPH (časti A.2.) už aj na strane daňovníka, ktorý ju vystavil.

[nahlás chybu v článku]