Paušálne výdavky a daňová strata

  

Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, či mi viete poradiť, že ktorý paragraf zákona o dani z príjmov upravuje, že pri uplatňovaní paušálnych výdavkov nie je možné vykázať daňovú stratu? Už to v zákone hľadám cez 40 minút, ale asi som slepý. Ďakujem.

Zdravím. No hľadať to tam môžete, ale v zákone to priamo napísané nenájdete, pretože daná situácia, na ktorú sa pýtate, je v upravená viacerými paragrafmi, a to nasledovne:

  • Daňovou stratou je rozdiel, o ktorý daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období. (§ 2 písm. k) Zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmov)
  • Daňovým výdavkom je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka (daňová evidencia). (§ 2 písm. i) Zákona)
  • Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 60 % z úhrnu príjmov najviac do výšky 20 000 €. (§ 6 ods. 10 Zákona)

Z daného teda možno vyvodiť, že ten daňovník, ktorý si uplatňuje výdavky percentom, nemôže vykázať daňovú stratu, pretože nejde o preukázateľné vynaložené výdavky, ale len o nejaké „fiktívne“ výdavky percentom.

Doplnené o postreh: A čo ak mal živnostník nízke príjmy a tých 40 % čo by mal teoreticky zdaniť je nižších ako suma odvodov?“

V tom prípade sa výška 60 % výdavkov + výška zaplatených odvodov v Tabuľke č. 1 riadok 10 časť výdavky uvedie maximálne do výšky príjmov (aj keď sú paušálne výdavky + zaplatené poistné vyššie), pričom však pod tabuľkou v časti Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona sa uvedie skutočne zaplatená výška odvodov.

(Aktualizované 16.04.2018, 18:06)

[nahlás chybu v článku]